Menu

Privacybeleid

Algemeen

Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door de Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar met uw gegevens omgaat kunt u contact opnemen. U vindt de contactgegevens op de website.

 

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement beschrijft hoe Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar omgaat met de privacy van betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door  Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar, de doeleinden van de gegevensverwerking door Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u contact opneemt met Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar, kan Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar gegevens van u verwerken.

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: dit reglement;
 • Salon: Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar;
 • Eigenaar: De eigenaar van Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar, te weten Tamara Veltman;
 • Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, te weten de klanten van de salon;
 • Derden: personen en instanties niet zijnde Alles Mooi Schoonheidssalon Alkmaar;
 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld

De salon verzamelt of gebruikt alleen onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Emailadres

Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld nadat betrokkene telefonisch, via Whatsapp of middels email contact met de salon heeft opgenomen.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld

De salon verzamelt of gebruikt persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden:

 • het verzetten of maken van afspraken,
 • voor persoonlijk contact,
 • het versturen van (herinnerings-) facturen,
 • het versturen van uitnodigingen en afspraak herinneringen.

 

Wie kan persoonsgegevens inzien en bewerken

De verzamelde persoonsgegevens kunnen enkel door de eigenaar van de salon worden ingezien en bewerkt.

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld

Zonder uw explicite toestemming zullen uw persoonsgegevens nimmer worden gedeeld met derden.

 

Hoe worden persoonsgegevens bewaard

De eigenaar draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig bewaard worden.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar na het laatste contact met de salon bewaard. Daarna zullen zij vernietigd worden.

 

Rechten van betrokkeken

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de salon te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de salon om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de salon te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De salon zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

 

Alkmaar, 25 mei 2018